Img
Skip Navigation Links
FAIRtax
PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO

• modul umožňuje vedenie podvojného účtovníctva, vrátane fakturácie
• možnosť modifikácie účtovnej osnovy podľa potrieb užívateľa s možnosťou vedenia analytických účtov
• všetky doklady sú pri vystavení automaticky zaúčtované
• možnosť sledovania výnosov, nákladov a hosp. výsledku pre jednotlivé strediská a výkony
• tlač odberateľských faktúr a pokladničných dokladov priamo pri zadaní dokladu
• priame vystavenie faktúry podľa výdajky z modulu "Skladové hospodárstvo"
• veľké množstvo výstupných zostáv s možnosťou voliteľných parametrov
• saldo konto s párovaním uzatvorených položiek
• generovanie daňového priznania pre DPH
• automatická účtovná uzávierka s prenosom do nového účtovného obdobia
• generovanie súvahy a výsledovky v tvare prílohy k daňovému priznaniuCopyright © FairSoft